Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Dokumenty    /     INFORMACJA dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

INFORMACJA dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji 2021

INFORMACJA dla składającego wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego Zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji (...) (Dz. U. z 2018 roku, poz. 132,138,730 i 912). Świadczenia socjalne przyznaje się na wniosek uprawnionego. Informacji w zakresie wypełnienia wniosku oraz niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, udzielają pracownik Sekcji Socjalnej Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tel. 32 200 2387 oraz Przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policji województwa śląskiego tel. 32 200 1720. Prawidłowo i czytelnie wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego winien być złożony: drogą pocztową na adres: Sekcja Socjalna Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice, lub osobiście: w Sekcji Socjalnej Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów Policji. Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wnioskodawca winien dołączyć: 1. odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty lub wyciąg bankowy z wpłatą emerytury lub renty; 2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia, 3. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej), 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej), 5. informację o rachunku bankowym - w przypadku wskazania wypłaty przyznanego świadczenia socjalnego w formie przelewu bankowego (według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej). Innymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia socjalnego, o których mowa w punkcie 2) i które wnioskodawca winien dołączyć do wniosku, są przykładowo: zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez współmałżonka, zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - ewentualnie właściwy druk PIT, kopie rachunków potwierdzających miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego (opłaty za czynsz, podatki, prąd, gaz, wodę, opał, itp.); orzeczenia o niepełnosprawności (w tym o powstaniu inwalidztwa przed osiągnięcia 18 roku życia), zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, oryginały lub kopie faktur/rachunków za wykupione leki, sprzęt rehabilitacyjny lub poniesione koszty opieki paliatywno-hospicyjnej, oryginały faktur potwierdzające koszty zakwaterowania, wyżywienia i leczenia (szpitalnego, sanatoryjnego, uzdrowiskowego, rehabilitacyjnego) faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także inne formy rekreacji, faktury, rachunki lub dowody wpłaty (oryginały) potwierdzające koszty zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej, zaświadczenia - w przypadku wypoczynku dzieci i młodzieży - w których zawarto imienny wykaz uczestników przebywających w ośrodkach wczasowych, sanatoriach, uzdrowiskach, obozach, koloniach, zimowiskach oraz „zielonych szkołach”, zaświadczenie - w przypadku braku na fakturze lub rachunku ww. wykazu uczestników - wystawione przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie pobytu uprawnionych członków rodziny wnioskodawcy, niewyszczególnionych na fakturze, rachunku lub dowodzie wpłaty, faktury, rachunki, dowody wpłaty lub bilety (oryginały) potwierdzające koszty korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej (np. kino, teatr, koncert, wystawa, wernisaż).

 
       PLIKI DO POBRANIA 
https://slaska.policja.gov.pl/kat/policja-slaska/dokumenty-dla-emerytow/279476,Dokumenty-dla-emerytow-i-rencistow-Policji-starajacych-sie-o-pomoc-socjalna.html

Projekt i wykonanie: InforpolNET